เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-192000 โทรสาร 044-192001  
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.225.194.144  
[ 28-11-2562] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 34,734.- บาท กองคลัง โด ...   doc120191209034626.pdf 
[ 28-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33,520.-บาท กองคลัง โดยว ...   doc120191209034037.pdf 
[ 18-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐ ...   doc120191126083752.pdf 
[ 14-11-2562] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที ...   doc120191204090841.pdf 
[ 14-11-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเ ...   doc120191204085734.pdf 
[ 23-08-3105] รายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระ ...   doc120190829092521.pdf doc220190829092521.pdf doc320190829092521.pdf doc420190829092521.pdf doc520190829092521.pdf doc620190829092521.pdf 
[ 28-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 34,734.-บาท กองคลัง โดย ...   doc120191209034338.pdf 
[ 28-11-2562] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33,520 บาท กองคลัง โดย ...   doc120191209033753.pdf 
[ 18-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐ ...   doc120191126081407.pdf 
[ 14-11-2562] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที ...   doc120191204090707.pdf 
[ 14-12-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเ ...  
[ 28-11-2562] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 34,734.-บาท กองคลัง โดย ...   doc120191209034506.pdf 
[ 28-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33,520 บาท กองคลัง โดยว ...   doc120191209033918.pdf 
[ 18-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐ ...   doc120191126083700.pdf 
[ 14-11-2562] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที ...   doc120191204090759.pdf 
[ 28-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 34,734.-บาท กองคลัง ...   doc120191209034749.pdf 
[ 28-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 33,520.-บาท กองคลัง ...   doc120191209034220.pdf 
[ 18-11-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐ ...   doc120191126085744.pdf 
[ 14-11-2562] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที ...   doc120191204090934.pdf 
[ 14-11-2562] ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ป ...   doc120191204090010.pdf 
  [ 09-12-2562 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
  [ 09-12-2562 ]โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 
  [ 09-12-2562 ]แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
  [ 09-12-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
  [ 09-12-2562 ]ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562[[สิ่งที่ส่งมาด้วย3]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] ]
  [ 09-12-2562 ]แจ้งโอนเงินวันที่ 6 ธันวาคม 2562
  [ 09-12-2562 ]ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  [ 09-12-2562 ]เรื่อง ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ ( Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลป่านเครือข่ายอินเทอีร์เน็ต (Web Conference) 
  [ 09-12-2562 ]แจ้งการโอนเงินวันที่ 4 ธันวาคม 2562 1.เงินซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ 3.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
  [ 09-12-2562 ]นม 0023.4/ว937 ลว.6 ธ.ค.62 เรื่อง ขอส่งหนังสือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562 **หมายเหตุ หนังสือส่งทางช่องรังนกกระ
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลถาวร
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลถาวร
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. / ป.ป.ท. / ป.ป.ช. /สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA )
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
อื่นๆ (ระบุ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลถาวร
แผน ๓ ปี เทศบาลตำบลถาวร
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
 
 
 
 
อนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ ตำบลถาวร
อนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ ตำบลถาวร
ทดสอบ
ทดสอบ
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ( โทร / โทรสาร 0-4419-2000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด