เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-192000 โทรสาร 044-192001  
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.51.69  
[ 01-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห ...   doc120200407075032.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรุ็ ด้านสื่อ ...   doc120200402030204.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200402025733.pdf 
[ 25-03-2563] ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ จากบ้านนายกวน มัทร ...   doc120200331033408.pdf 
[ 25-03-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 สาย ...   doc120200331033222.pdf 
[ 23-08-3105] รายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระ ...   doc120190829092521.pdf doc220190829092521.pdf doc320190829092521.pdf doc420190829092521.pdf doc520190829092521.pdf doc620190829092521.pdf 
[ 01-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร ...   doc120200407083355.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้ ...   doc120200401094438.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200401094013.pdf 
[ 25-03-2563] ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต(ลงผิวจราจรลาดยาง) บ้านถาวร หมู่ที่ ...   doc120200331031633.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนราคา วื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ ...   doc120200402025553.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200402025216.pdf 
[ 18-03-2563] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาพวง หมุ่ที่ 6 จากบ้า ...   doc120200320035226.pdf 
[ 16-03-2563] ประกาศตรวจรับพัสดุ ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) กองช่าง โดยวิธีเฉ ...   doc120200320034834.pdf 
[ 13-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 8,300.-บาท กองสวัสดิกา ...   doc120200320041030.-บาท 
[ 27-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู็ ด้านส ...   doc120200402030612.pdf 
[ 27-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200402030353.pdf 
[ 04-03-2563] ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 9,900.-บาท กองสาธารณสุขแล ...   doc120200319070223.-บาท กองสาธารณสุขฯ 
[ 04-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200319065717.-บาท กองการศึกษา 
[ 04-03-2563] ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 19,833.-บาท กองการศึก ...   doc120200319065258.-บาท กองการศึกษา 
  [ 08-04-2563 ]การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP 
  [ 08-04-2563 ]แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
  [ 08-04-2563 ]การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ 
  [ 08-04-2563 ]การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 08-04-2563 ]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ]
  [ 07-04-2563 ]การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อำเภอสีคิ้ว
  [ 02-04-2563 ]การเก็บค่าตอบแทนรายปีลิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  [ 31-03-2563 ]การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 30-03-2563 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 27-03-2563 ]นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[]
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลถาวร
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลถาวร
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. / ป.ป.ท. / ป.ป.ช. /สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA )
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
อื่นๆ (ระบุ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลถาวร
แผน ๓ ปี เทศบาลตำบลถาวร
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
 
 
 
 
อนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ ตำบลถาวร
อนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ ตำบลถาวร
ทดสอบ
ทดสอบ
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ( โทร / โทรสาร 0-4419-2000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด