เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-192000 โทรสาร 044-192001  
 
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.235.74.77  
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศตรวจรับพัสดุปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 สายหนองแต้ -คลองอีแซว จ่ายขาดเงินสะสม  doc120200710034459.9 หนองแต้   08-07-2563  0  0
2   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงอาคารศูนญ์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียน/ห้องทำงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200710034829.pdf   03-07-2563  0  0
3   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563- 30 มิถุนายน 2563)  doc120200703040919.pdf   01-07-2563  0  0
4   ประกาศเเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถาวร หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางจันทา อนันตเพ็ชร-บ้านนางถนอม คำบุดดา  doc120200630035352.pdf   25-06-2563  4  0
5   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 สายหลังวัดน้อยมณีเวศน์ (หลังเมรุส่วนที่เหลือ)  doc120200630035207. 1 วัดน้อย   24-06-2563  7  0
6   เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200624095034.pdf   24-06-2563  5  2
7   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200624095001.pdf   24-06-2563  6  1
8   ร่างขอบเขตงาน (Tems of Reference : TOR ) จัดซื้อครุภํณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200626035110.pdf   23-06-2563  5  1
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 33,615.00 บาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200616095851.pdf   12-06-2563  6  2
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200616100311.pdf   11-06-2563  4  1
11   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์แบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.0 แรงม้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200616100151.pdf   11-06-2563  6  1
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์แบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200616100002.5_0001   11-06-2563  5  1
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200615071153._0001   09-06-2563  7  1
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจเจาะจง  doc120200615070946.pdf   09-06-2563  4  2
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายหลังวัดน้อยมณีเวศน์ (หลังเมรุส่วนที่เหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200602050615.pdf   28-05-2563  24  1
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านางอำนวย ชาติภูธร -บ้านนางสุดี โพธิ์ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200602045723.11 อำนวย   28-05-2563  22  1
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับรุงและต่อเติมอาคารประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200529073114.   27-05-2563  26  1
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านถาวร หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนายสีนวล บุตรศรีเมือง -บ้านนางผา พรมแสนสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200527081031.สีนวล   26-05-2563  27  2
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านถาวร หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนางจันทา อนันเพ็ชร -บ้านนางถนอม คำบุดดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200527080646.pdf   26-05-2563  27  1
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายหลังวัดน้อยมณีเวศน์ (หลังเมรุส่วนที่เหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200602045158.pdf   25-05-2563  19  1
21   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้กระจกเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200526050506.pdf   18-05-2563  24  1
22   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางกระเป๋า เด็กปฐมวัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200526050425.pdf   18-05-2563  24  1
23   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศพด.ห้องรียน,ห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200519043024.pdf   18-05-2563  24  1
24   ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ปรับปรุงอาคารศพด.  doc120200519042839.   18-05-2563  22  1
25   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียน,ห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200519042804.   18-05-2563  22  1
26   ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงาน  doc120200519042610.pdf   18-05-2563  24  1
27   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน6,800.-บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200519031759.jpg   13-05-2563  23  2
28   ปประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวมล้อเลื่อน) จำนวนเงิน 6,000.-บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200519031621.jpg   13-05-2563  21  1
29   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลงวัน จำนวนเงิน 9,600.-บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200518083530.jpg   13-05-2563  21  1
30   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) สำนักปลัด  doc120200519031103.jpg   12-05-2563  21  1
31   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 24,634.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200519032210.jpg   07-05-2563  22  1
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 5,700.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200518091411.-บาท   01-05-2563  22  1
33   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก) จำนวนเงิน 9,700.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200518091143.jpg   01-05-2563  22  1
34   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลถาวร  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลถาวร   01-05-2563  25  1
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 12,175.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200505031727.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28-04-2563  23  3
36   รายละเอียดแนบท้ายการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  doc120200427051328.pdf   24-04-2563  27  1
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างคสล.ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  doc120200416024953. บ้านน้อย ม   14-04-2563  30  4
38   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563-มีนาคม 2563)  doc120200407075032.pdf   01-04-2563  35  3
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรุ็ ด้านสื่อ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200402030204.pdf   27-03-2563  35  2
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200402025733.pdf   27-03-2563  32  2
41   ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ จากบ้านนายกวน มัทรี -บ้านนายโขม อ่อนวาที  doc120200331033408.pdf   25-03-2563  42  3
42   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 สายหนองแต้ -คลองอีแซว  doc120200331033222.pdf   25-03-2563  31  2
43   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อย หมู่ที่ 2 จากถนนดำ-ถนนคอนกรีตขึ้นเขา (เส้นทางคลองอีแซว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingป  doc120200331033021.pdf   25-03-2563  27  2
44   ประกาสประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต(ลงผิวจราจรลาดยาง)บ้านถาวร หมู่ที่ 8 จากบ้านนายผาง ศุภศร-ไปบ้านนายจันทร์ ตะเกิงผล  doc120200331032718.pdf   25-03-2563  27  3
45   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  doc120200331070100.ค   24-03-2563  26  2
46   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตลงผิวจราจรลาดยาง บ้านถาวร หมู่ที่ 8 สายจากบ้านานผาง ศุภศร -บ้านายจันทร์ ตะเกิงผล  doc120200322083019.01 ปรับปรุงผิวจราจคอนกรีต บ้านถาวร ม   23-03-2563  43  3
47   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนกลาง ม.9 สายหนองแต้ -คลองอีแซว  doc120200322082918.9    23-03-2563  44  3
48   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01คสล.บ้านหนองปรือ ม.5 จากบ้านายกวน มัทรี-บ้านนายโขม อ่อนวาที  doc120200322082755.01 คสล   23-03-2563  43  3
49   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 คสล.บ้านน้อย ม.2 จากถนนดำ-ถนนคอนกรีตขึ้นเขา (เส้นทางคลองอีแซว)  doc120200322082622.01 คสล   23-03-2563  47  4
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาพวง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุนทร เจริญศรี -บ้านนายนิมิตร อาจหาญ  doc120200331062641.pdf   18-03-2563  27  2
51   ประกาศตรวจรับพัสดุ ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200331062049.pdf   16-03-2563  29  2
52   ประกาศตรวจรับพัสดุ ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200320043725.pdf   16-03-2563  44  2
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนเงิน 37,500.-บาท กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200331061909.pdf   13-03-2563  27  2
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 20,000.-บาท กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200331061658.-บาท สวัสดิการ   13-03-2563  27  2
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200331061546.-บาท สธ   13-03-2563  27  2
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200331061427.-บาท   13-03-2563  26  2
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม เชิงปปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200331061152.-บาท   10-03-2563  25  2
58   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุแกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันติดเซื้อ Covid -19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัย จ่ายขาดเงินสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200320041920.-บาท   10-03-2563  42  3
59   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200325034043.pdf   04-03-2563  27  2
60   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200325033915.pdf   04-03-2563  32  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ( โทร / โทรสาร 0-4419-2000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด