เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-192000 โทรสาร 044-192001  
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
 
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.206.12.79  
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200109045616.pdf   06-01-2563  7  0
2   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทพเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุงแผนที่แม่บท การสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ)สำหรับนางสาวบังอร อินทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200113035755.pdf   02-01-2563  2  0
3   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับนางสาวนิธิดาพร แหวนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200109024402.pdf   02-01-2563  4  0
4   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับนายประยูร พิลาวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200109023052.pdf   02-01-2563  4  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุงแผนที่แม่บทฯสำหรับนางพิฌามณฑน์ สวายผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200109022004.pdf   02-01-2563  4  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191224033053.pdf   16-12-2562  8  0
7   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191224032025.pdf   16-12-2562  8  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191224031433.pdf   16-12-2562  11  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191224030243.pdf   16-12-2562  8  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน1 คัน สำหรับนายจิรวัฒน์ จูกูล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    03-12-2562  8  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตุ้ จำนวน ๑ คัน สำหรับนายประกัน ดวงนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191216043656.pdf   03-12-2562  10  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    02-12-2562  2  0
13   ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2562 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191226072113.pdf   02-12-2562  4  0
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 34,734.- บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191209034626.pdf   28-11-2562  6  0
15   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33,520.-บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191209034037.pdf   28-11-2562  9  0
16   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ หมายเลข กค ๗๗๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191126083752.pdf   18-11-2562  18  0
17   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191204090841.pdf   14-11-2562  7  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191204085734.pdf   14-11-2562  6  0
19   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ โดยการไถดันและไถกลบ กองสาธารณสขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191126091909.pdf   12-11-2562  21  0
20   ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระทงใหญ่พร้อมแพลอย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191119072047.pdf   11-11-2562  23  1
21   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับเวที กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191119071226.pdf   11-11-2562  19  1
22   ประกาศตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงหินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191112070252.pdf   07-11-2562  20  1
23   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191106042327.pdf   04-11-2562  16  1
24   ประกาศยกเลิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนลค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์,ค่าเชื่อมต่อข้อมูลดูแลระบบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191106041011.pdf   01-11-2562  18  1
25   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2563 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191101082709.pdf   29-10-2562  10  0
26   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง,หินคลุก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191101081935.pdf   28-10-2562  12  0
27   การเปิดเผยราคากลางงาน ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง,หินคลุก  doc120191025092009.pdf   25-10-2562  12  2
28   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191029034751.pdf   22-10-2562  12  0
29   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191015083103.pdf   07-10-2562  19  2
30   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเตรียมสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฯกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191015082514.pdf   07-10-2562  14  1
31   ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศผุ้ท่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุจัดเตรียมสถานที่ ดครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด กองการศึกษา  doc120191015081801.pdf   07-10-2562  18  1
32   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมน ,ค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์ ค่าเชื่อมต่อข้อมูลและค่ารักษาระบบ เทศบาลตำบลถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191025091018.pdf   02-10-2562  7  1
33   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปรจำเดือนตุลาคม 2562 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191106035945.pdf   01-10-2562  11  0
34   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191009092148.pdf   01-10-2562  20  0
35   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120191009091407.pdf   01-10-2562  10  0
36   แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562    01-10-2562  26  0
37   ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  doc120191001061317.pdf   01-10-2562  17  0
38   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัเชื้อเพลิง การใช้ และการเบิกจ่ายของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2563    01-10-2562  594  0
39   ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2562)  doc120191015062039.pdf   30-09-2562  8  0
40   ประกาศ ยกเลิกผุ้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสาร +เข้าเล่ม สำนักปลัด    30-09-2562  22  0
41   ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562)  doc120191015033817.pdf   28-09-2562  5  0
42   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  doc120191015025914.pdf   17-09-2562  5  0
43   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๘ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190928025639.pdf   10-09-2562  18  0
44   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190912041218.jpg   03-09-2562  21  0
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 22,010.00 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190912040405.jpg   03-09-2562  13  0
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต งานป้องกันฯ สำนักปลัด  doc120190904031459.jpg   02-09-2562  37  0
47   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด  doc120190904025852.jpg   02-09-2562  30  0
48   ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านน้อย จากแยกถนนลาดยางเส้นนอก-บ้านนายสุรัตน์์ มูระคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) กองช่าง  doc120190912035421.jpg   28-08-2562  18  0
49   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันฯสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190903115222.jpg   28-08-2562  27  0
50   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190903114659.jpg   27-08-2562  25  0
51   ประกาศยกเลิกผู้ชนะการสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190827073149.jpg   22-08-2562  26  0
52   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190828025008.jpg   21-08-2562  25  0
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และพืชผัก โครงการจัดตั้งสวนเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21-08-2562  23  0
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190828022535.jpg   21-08-2562  31  0
55   ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า กองข่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190827072038.jpg   21-08-2562  29  0
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  doc120190827081755.jpg   20-08-2562  21  0
57   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190827080958.jpg   20-08-2562  29  0
58   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190827074956.jpg   20-08-2562  26  0
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190821030607.jpg   13-08-2562  27  0
60   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190821025929.jpg   13-08-2562  31  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ( โทร / โทรสาร 0-4419-2000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด