เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-192000 โทรสาร 044-192001  
 
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.207.106.142  
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาสเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 20,938.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200918032605.pdf   16-09-2563  11  2
2   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 14,430.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200918032402.pdf   16-09-2563  10  2
3   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบน้ำทิ้ง ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูล จำนวนเงิน 25,000.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200916085618.jpg   14-09-2563  9  2
4   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 82,360.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200916085246.jpg   14-09-2563  10  2
5   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะโดยการไถดันและไถกลบ โดยรถแบ็คโฮ จำนวนเงิน 16,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง  doc120200911070614.pdf   08-09-2563  13  2
6   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายสุวรรณ อุไรพันธ์ -บ้านนางสาวน้ำค้าง ฉุนเชื้อ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200911070338.pdf   08-09-2563  12  2
7   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 23,855 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200911070805.pdf   03-09-2563  12  2
8   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุของเทศบาลตำบลถาวร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อย หมู่ที่ 2 สายจากถนนดำ-ถนนคอนกรีตขึ้นเขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  doc120200903101533.pdf   03-09-2563  13  2
9   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุของเทศบาลตำบลถาวร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองต้อ หมู่ที่ 7 จากบ้านนางประดล จีนโน -สนามกีฬา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200902074340.jpg   01-09-2563  12  2
10   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวนเงิน 7,400.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจง  doc120200831094837.jpg   26-08-2563  17  2
11   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค 778 บร จำนวนเงิน 11ล154.46.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจะจง  doc120200826100120.pdf   24-08-2563  17  2
12   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน 5,000.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200826095949.pdf   24-08-2563  17  2
13   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 7,467.บาท  doc120200826095740.pdf   24-08-2563  16  2
14   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวนเงิน 14,590.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200826094433.pdf   24-08-2563  17  2
15   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวนเงิน 14,590.-บาท กองการศึกษา โดยวิธีฉพาะเจาะจง  doc120200826092426.pdf   24-08-2563  13  2
16   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ปราศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำวนเงิน 28,800.-บาท งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200825042350.pdf   21-08-2563  16  2
17   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวนเงิน 6,040.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200825042220.pdf   21-08-2563  14  2
18   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 16,000-บาท โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง  doc120200825041919.pdf   21-08-2563  13  2
19   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนราคา กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวนเงิน 18,935.-บาท กองสาธารณสขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200825041623.pdf   20-08-2563  14  2
20   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวนเงิน 29,675.-บาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200821072937.pdf   19-08-2563  14  2
21   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวนเงิน 29,612.-บาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200821072734.pdf   19-08-2563  15  2
22   เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200819070802.pdf doc220200819070802.pdf doc320200819070802.pdf   19-08-2563  18  10
23   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื  doc120200819070641.pdf   19-08-2563  18  2
24   ประกาสเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819075944.10,000   18-08-2563  18  2
25   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง  doc120200819075548.pdf   18-08-2563  21  2
26   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน  doc120200818044553.pdf doc220200818044553.pdf   18-08-2563  19  13
27   ประกาศเทสบาลตำบลถาวร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200820052030.jpg doc220200820052030.jpg   17-08-2563  20  4
28   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางชลอความเร็ว งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819043114.pdf   17-08-2563  18  2
29   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิลม์รถยนต์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819042704.pdf   17-08-2563  17  2
30   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 13,674.-บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819094444.pdf   14-08-2563  17  2
31   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงปม.2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819094150.pdf   14-08-2563  18  2
32   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซ่อมแซมรถยนต์ 9385.-บาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819075221.pdf   14-08-2563  19  2
33   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะจาะจง  doc120200819075023.pdf   14-08-2563  18  2
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 11,580.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200814101321.jpg   14-08-2563  17  2
35   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวนเงิน 7,000.-บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200814101141.jpg   14-08-2563  18  2
36   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายกวน มัทรี -นายโขม อ่อนวาที โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  doc120200814063912.jpg   10-08-2563  17  4
37   ประกาศเทศบาลตำบลถาววร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฉีดพ่นน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200814051120.pdf   10-08-2563  19  2
38   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 5,640.-บาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะจาะจง  doc120200814050953.pdf   10-08-2563  18  2
39   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 11,200.-บาท กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200819094007.pdf   04-08-2563  17  2
40   ประกาศเทศบลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยศาตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200805084531.pdf   27-07-2563  24  3
41   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200723102042.pdf   21-07-2563  47  2
42   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200723101751.   21-07-2563  50  3
43   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200723101532.pdf   21-07-2563  60  2
44   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200723100810.กองคลัง   21-07-2563  52  2
45   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย  doc120200723100556.1   21-07-2563  47  2
46   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกวาดภาพฝาผนังภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อย โดยวิธีเฉพาะจาะจง  doc120200723100310.pdf   21-07-2563  46  2
47   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุเทศบาลตำบลถาวร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11จากบ้านนางอำนวย ชาติภูธร -บ้านนางสุดี โพธิ์ไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200717052935.pdf   15-07-2563  42  2
48   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200717063441.pdf   14-07-2563  47  2
49   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200717065514.pdf   13-07-2563  45  2
50   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200717065010.pdf   13-07-2563  43  3
51   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง การตรวจรับพัสดุเทศบาลตำบลถาวร ปรับปรุงผิวทางคอนกรีต(ลงผิวจราจรลาดยาง ) บ้านถาวร หมู่ที่ 8 จากบ้านนางผาง ศุภศร -ไปบ้านนายจันทร์ ตะเกิงผล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200717063942.pdf   13-07-2563  44  2
52   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศตรวจรับพัสดุปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 สายหนองแต้ -คลองอีแซว จ่ายขาดเงินสะสม  doc120200710034459.9 หนองแต้   08-07-2563  65  2
53   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงอาคารศูนญ์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียน/ห้องทำงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200710034829.pdf   03-07-2563  56  2
54   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563- 30 มิถุนายน 2563)  doc120200703040919.pdf   01-07-2563  52  2
55   ประกาศเเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถาวร หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางจันทา อนันตเพ็ชร-บ้านนางถนอม คำบุดดา  doc120200630035352.pdf   25-06-2563  71  2
56   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 สายหลังวัดน้อยมณีเวศน์ (หลังเมรุส่วนที่เหลือ)  doc120200630035207. 1 วัดน้อย   24-06-2563  70  2
57   เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200624095034.pdf   24-06-2563  67  4
58   ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200624095001.pdf   24-06-2563  72  3
59   ร่างขอบเขตงาน (Tems of Reference : TOR ) จัดซื้อครุภํณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200626035110.pdf   23-06-2563  51  3
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 33,615.00 บาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120200616095851.pdf   12-06-2563  56  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ( โทร / โทรสาร 0-4419-2000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด