เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044-192000 โทรสาร 044-192001  
 
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลถาวรได้รับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2561
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.234.241.200  
_______________________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลถาวร    
  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลถาวร    
  แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี    
     -  โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลถาวร  doc120170612081651.doc   12-06-2560  21
  แผนการจัดหาพัสดุ    
     -  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 )  doc120200703041224.pdf   01-07-2563  0
     -  ประกาสเทศบาลตำบลถาวร เรื่องแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563  doc120191108033624.pdf   09-10-2562  2
     -  ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191108033454.pdf   09-10-2562  2
     -  ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191108033353.pdf   09-10-2562  2
     -  ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191108033202.pdf   09-10-2562  4
     -  ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191108033005.pdf   09-10-2562  3
     -  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120190617095422.pdf   01-06-562  2
  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา    
     -  เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200624095334.pdf   24-06-2563  2
     -  ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200624095308.pdf   24-06-2563  0
     -  ประกาศเทศบาลตำบลถาวร เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200624095215.pdf doc220200624095215.pdf   24-06-2563  3
     -  ร่างขอบเขตงาน (Tems of Reference : TOR ) จัดซื้อครุภํณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120200626035201.pdf   23-06-2563  3
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.บ้านน้อย หมู่ที่ 2จากถนนดำ-ถนนคอนกรีตขึ้นเขา(เส้นทางคลองอีแซว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    14-04-2563  2
     -  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระาำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563-มีนาคม 2563)  doc120200407083746.pdf   01-04-2563  3
     -  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือหมู่ที่ 5 จากบ้านนายกวน มัทรี -บ้านนายโขม อ่อนวาที  doc120200401031749.pdf   25-03-2563  2
     -  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อย หมู่ที่ 2 จากถนนดำ-ถนนคอนกรีตขึ้นเขา (เส้นทางคลองอีแซว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingป  doc120200401031640.pdf   25-03-2563  2
     -  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต(ลงผิวจราจรลาดยาง) บ้านถาวร หมู่ที่ 8 จากบ้านนายผาง ศุภศร-ไปบ้านนายจันทร์ ตะเกิงผล  doc120200401031452.pdf   25-03-2563  2
     -  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 สายหนองแต้ -คลองอีแซว  doc120200401031302.pdf   25-03-2563  2
     -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อย หมู่ที่ 2 สายจากแยกถนนลาดยางเส้นนอก-บ้านนายสุรัตน์ มูระคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190618123040.pdf   18-06-2562  2
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120190104101400.pdf   03-01-2562  2
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง    
     -  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  doc120191001061905.pdf   01-10-2562  2
     -  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2562)    28-06-2562  0
     -  รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  doc120181112063304.pdf doc220181112063304.pdf   10-10-2561  11
     -  ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงปม.๒๕๖๑  doc120181112061847.pdf doc220181112061847.pdf   10-10-2561  12
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย    
  งบแสดงฐานะทางการเงิน    
     -  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕ต๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  doc120200127034934.pdf doc220200127034934.pdf   03-01-2563  4
     -  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕ต๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  doc120200127034837.pdf doc220200127034837.pdf   03-01-2563  4
     -  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕ต๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  doc120200127034719.pdf doc220200127034719.pdf doc320200127034719.pdf   03-01-2563  6
     -  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕ต๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  doc120200127034549.pdf doc220200127034549.pdf doc320200127034549.pdf   03-01-2563  6
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022024237.pdf   30-09-2562  3
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022024151.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022024115.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022024040.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022023812.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022023257.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022023221.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022023145.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022023014.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022022926.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022022826.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022022730.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022022639.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022022545.pdf   30-09-2562  2
     -  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562  doc120191022022441.pdf   30-09-2562  2
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น    
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น    
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. / ป.ป.ท. / ป.ป.ช. /สถ.    
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA )    
     -  แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2562  doc120191120063352.pdf   20-11-2562  2
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน    
     -  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  doc120170613030548.docx doc220170613030548.ถาวร doc320170613030548.ถาวร doc420170613030548.doc doc520170613030548.doc doc620170613030548.doc   13-05-2560  21
  อื่นๆ (ระบุ)    
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลถาวร    
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  doc120170612043618.ศ   12-05-2560  9
  แผน ๓ ปี เทศบาลตำบลถาวร    
     -  แผน ๓ ปี ของเทศบาลตำบลถาวร  doc120170612044352.docx   12-05-2560  17
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561    
     -  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  doc120191015030107.pdf   17-09-2562  2
     -  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  doc120181008024439.pdf   19-09-2561  3
  มาตรการการเป็นโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการ    
     -  มาตรการการเป็นโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการ  มาตรการการเป็นโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   08-05-2563  1
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
     -  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120200625072541.png   02-06-2563  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ( โทร / โทรสาร 0-4419-2000 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด