หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสำเนา จงพิมาย

  ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 061-0855997

 • thumbnail

  นายแสง ชะนะพันธ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 089-5786827

 • thumbnail

  นายประวุฒิ พิพ่วนนอก

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 087-2552041

 • thumbnail

  นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 098-1734925

 • thumbnail

  นางพรเพ็ญ ทองดล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 089-2830126

 • thumbnail

  นางบาปิต้า เชษฐราช

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 062-1428500

 • thumbnail

  นายวิเชียร ศิลปักษา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 0931733559

 • thumbnail

  นายทองแดง ถุนนอก

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 087-9624468

 • thumbnail

  นางวรรณา เนาวบุตร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 095-1940060

 • thumbnail

  นางประมาล ลำมะนา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 062-1202378

 • thumbnail

  นางสมคิด ศรีลาแสง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 084-8361379

 • thumbnail

  นายโขม อ่อนวาที

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 081-2075163