หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสำเนา จงพิมาย

  ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร

 • thumbnail

  นายแสง ชะนะพันธ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร

 • thumbnail

  นายประวุฒิ พิพ่วนนอก

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 • thumbnail

  นางบาปิต้า เชษฐราช

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร

 • thumbnail

  นายวิเชียร ศิลปักษา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

 • thumbnail

  นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 • thumbnail

  นางพรเพ็ญ ทองดล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 • thumbnail

  นายทองแดง ถุนนอก

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 • thumbnail

  นางวรรณา เนาวบุตร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 • thumbnail

  นางประมาล ลำมะนา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 • thumbnail

  นางสมคิด ศรีลาแสง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 • thumbnail

  นายโขม อ่อนวาที

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2