หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายทองพูน สีหานาม

  ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร

 • thumbnail

  นางทิพาวรรณ กฤตยโสภณ

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สีฟ้า

  เลขานุการสภา

 • thumbnail

  นายยงยุทธ ลำมะนา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางทองแดง ถุนนอก

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายนาดิน เปรงปราง

 • thumbnail

  นายบุญหนา สีหา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางนภาลัย คุณชื่น

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางพรเพ็ญ ทองดล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายหนูรัตน์ พิมพ์ลี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ มูระคา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายสำเภา จงพิมาย

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2