หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายประวุฒิ พิพ่วนนอก

  ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร(สมาชิกสภาเทศบาลเขต1) โทร. 08-7255-2041

 • thumbnail

  นายแสง ชะนะพันธ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร(สมาชิกสภาเทศบาล เขต2) โทร. 08-9578-6827

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ มูระคา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 โทร. 09-2993-2891

 • thumbnail

  นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 โทร. 09-8173-4925

 • thumbnail

  นางพรเพ็ญ ทองดล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 โทร. 08-9283-0126

 • thumbnail

  นางบาปิต้า เชษฐราช

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 โทร. 06-2142-8500

 • thumbnail

  นายวิเชียร ศิลปักษา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 โทร.09-3173-3559

 • thumbnail

  นายทองแดง ถุนนอก

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 08-7962-4468

 • thumbnail

  นางวรรณา เนาวบุตร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 09-5194-0060

 • thumbnail

  นางประมวล ลำมะนา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 06-2120-2378

 • thumbnail

  นางสมคิด ศรีลาแสง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 08-4836-1379

 • thumbnail

  นายโขม อ่อนวาที

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 08-1207-5163