หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางกนกพร เพิ่มพานิช

  ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ เนาวบุตร

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางลำดวน โอชารส

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวมาลัย ปะนาธรรมมา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายณรงค์ พูนสังข์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ เนาวบุตร

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางอรุณี พิมพ์เพราะ

  ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  จ.อ.หญิงสุฏาภรณ์ บุญอาจ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • thumbnail

  นายธนากร โพธิ์ไข

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ