หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบบก.06 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับโรงเรียน 3 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 60,799.20 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet