หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางกนกพร เพิ่มพานิช

  ปลัดเทศบาลตำบลถาวร โทร.08-9529-4476

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ เนาวบุตร

  รองปลัดเทศบาล โทร.08-9937-1664

 • thumbnail

  นางลำดวน โอชารส

  หัวหน้าสำนักปลัด โทร.08-3361-6968

 • thumbnail

  นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.08-5242-6374

 • thumbnail

  นายณรงค์ พูนสังข์

  ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.08-1470-1480

 • thumbnail

  นายธนิตชัย ปาลอนันต์กุล

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.08-7646-5806

 • thumbnail

  นายธนากร โพธิ์ไข

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม โทร.08-5479-4025

 • thumbnail

  จ.อ.หญิงสุฏาภรณ์ บุญอาจ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ โทร.08-1209-8770