หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

 • thumbnail

  นางสุจิตรา เพ็งจันทร์

  พนักงานจ้างเหมาสุขาภิบาล

  • thumbnail

   นางทองสุข ฝ่ายสิงห์

   พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด

  คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

   นายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0658329357

  • thumbnail

   นางธนิตตา วิชัด

   รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0800025459

  • thumbnail

   นายประสพ พิพวนนอก

   รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0935623839

  • thumbnail

   นางสาวจุฑารัตน์ กันหา

   เลขานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.*********

  • thumbnail

   นายวินัย พุทธิชาติ

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0616936178

  สมาชิกสภาเทศบาล

  • thumbnail

   นายประวุฒิ พิพ่วนนอก

   ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร โทร. 08-7255-2041

  • thumbnail

   นายแสง ชะนะพันธ์

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร โทร. 08-9578-6827

  • thumbnail

   รอการเลือกตั้ง

   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 โทร. 000-0000000

  • thumbnail

   นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 โทร. 09-8173-4925

  • thumbnail

   นางพรเพ็ญ ทองดล

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 โทร. 08-9283-0126

  • thumbnail

   นางบาปิต้า เชษฐราช

   สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 โทร. 06-2142-8500

  • thumbnail

   นายวิเชียร ศิลปักษา

   สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 โทร.09-3173-3559

  • thumbnail

   นายทองแดง ถุนนอก

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 08-7962-4468

  • thumbnail

   นางวรรณา เนาวบุตร

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 09-5194-0060

  • thumbnail

   นางประมาล ลำมะนา

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 06-2120-2378

  • thumbnail

   นางสมคิด ศรีลาแสง

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 08-4836-1379

  • thumbnail

   นายโขม อ่อนวาที

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 โทร. 08-1207-5163

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

   นางกนกพร เพิ่มพานิช

   ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

  • thumbnail

   นางวรารัตน์ เนาวบุตร

   รองปลัดเทศบาล

  • thumbnail

   นางลำดวน โอชารส

   หัวหน้าสำนักปลัด

  • thumbnail

   นางสาวมาลัย ปะนาธรรมมา

   ผู้อำนวยการกองคลัง

  • thumbnail

   นายณรงค์ พูนสังข์

   ผู้อำนวยการกองช่าง

  • thumbnail

   นางวรารัตน์ เนาวบุตร

   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  • thumbnail

   นางอรุณี พิมพ์เพราะ

   ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   จ.อ.หญิงสุฏาภรณ์ บุญอาจ

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  • thumbnail

   นายธนากร โพธิ์ไข

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์

   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  สำนักปลัด

  • thumbnail

   นางลำดวน โอชารส

   หัวหน้าสำนักปลัด

  • thumbnail

   นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์

   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  • thumbnail

   นางสาวบุรินทร์ดา นาคะพงษ์

   นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

  • thumbnail

   นายกฤตภาส คณะวรรณ์

   นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวปิยพร ภูบาล

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

  • thumbnail

   นายณัฐพงษ์ คำนาแซง

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • thumbnail

   นางสาวอัมพร จันพิรมย์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางนลิน สินทอง

   เจ้าพนักงานทะเบียน

  • thumbnail

   นางสุณี มูลกาย

   เจ้าพนักงานทะเบียน

  • thumbnail

   นางสาวภัสสร เคนน้ำเที่ยง

   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางกาญจนา คณะวรรณ์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นายนิเวศน์ อินทร์พลทัน

   นักการ

  • thumbnail

   นายเอกพันธ์ นาคะพงษ์

   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

  • thumbnail

   นางสาวกรรณิการ์ หาญประโคน

   ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

  • thumbnail

   นางสาวสุปราณี เซ็นนอก

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  • thumbnail

   นางสาวนิพัทธา บุญแจ้ง

   คนงานทั่วไป

  • thumbnail

   นายประสิทธิ์พร อาจเอื้อม

   พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

  • thumbnail

   นายอดิศักดิ์ โพธิ์ดนัย

   พนักงานขับรถยนต์

  • thumbnail

   นายปรีดา คำนิล

   พนักงานขับรถยนต์

  • thumbnail

   นายวัฒนา สายสุด

   พนักงานขับรถยนต์

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางสาวมาลัย ปะนาธรรมมา

   ผู้อำนวยการกองคลัง

  • thumbnail

   นางสาวดวงพร ทับอุดม

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางบุษกร นกยูง

   เจ้าพนักงานพัสดุ

  • thumbnail

   จีรวรรณ เพ็ชรรัตน์

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • thumbnail

   นางสาวศิริวรรณ รักษาสระน้อย

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • thumbnail

   นางศรินญญา เดชธรรมรงค์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  • thumbnail

   นางสาวชุติกาญจน์ เสมาทอง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  กองช่าง

  • thumbnail

   นายณรงค์ พูนสังข์

   ผู้อำนวยการกองช่าง

  • thumbnail

   นายวัชรินทร์ อะช่วยรัมย์

   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นางสาวการะเกด ชุดจีน

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นายพงศ์ศิริ ดวงนิล

   ผู้ช่วยช่างโยธา

  • thumbnail

   นายโกวิทย์ โคตรภูธร

   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  • thumbnail

   นายเกรียงศักดิ์ ทศพักตร์

   ผู้ช่วยช่างสำรวจ

  • thumbnail

   นายนิวัฒน์ นาหว้า

   พนักงานขับรถยนต์

  กองการศึกษา

  • thumbnail

   นางวรารัตน์ เนาวบุตร

   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  • thumbnail

   นางสาวกฤติกา เหลวกูล

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางปาลิดา ชาติประสพ

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสายฝน เศษสุวรรณ

   ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสุภาพร ช่วยตั้ว

   ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางทิภาพร นาราช

   ครูชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวนิมลวรรณ วงศ์เพ็ญ

   ครู

  • thumbnail

   นางฉวีวรรณ เที่ยงนา

   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  • thumbnail

   นางสาววรารัตน์ พงษ์ละออ

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  • thumbnail

   นางทัศนีย์ สอาดชอบ

   ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

  • thumbnail

   นางสาววิภา มิ่งขวัญ

   ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

  • thumbnail

   นางสาวนันทิวา พรมศร

   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นางอรุณี พิมพ์เพราะ

   ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นายธนากร โพธิ์ไข

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นางสาวบุศรา อาภรณ์หิรัญ

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  • thumbnail

   นายรุ่ง อยู่รอด

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวภาวนา สมบูรณ์ธรรม

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นางรัชนี คำนิล

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   จ.อ.หญิงสุฏาภรณ์ บุญอาจ

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  • thumbnail

   นางสาวณัฐฐา ปานใจนาม

   เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

  • thumbnail

   นางสาวจุฑาวดี วิชัด

   พนักงานจ้างทั่วไป

  • thumbnail

   นายสุหฤท ทศคุย

   พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

  • thumbnail

   นางสุจิตรา เพ็งจันทร์

   พนักงานจ้างเหมาสุขาภิบาล

  • thumbnail

   นางสาวอัมพิกา ยวงเอี่ยมใย

   พนักงานจัางเหมาประจำรถขยะ

  • thumbnail

   นายวุฒิชา แสงฉวี

   พนักงานจัางเหมาประจำรถขยะ

  • thumbnail

   นายจักรพันธ์ คำบุดดา

   พนักงานจัางเหมาประจำรถขยะ

  • thumbnail

   นายจักรพงษ์ คำบุดดา

   5พนักงานจัางเหมาประจำรถขยะ

  • thumbnail

   นางทองสุข ฝ่ายสิงห์

   พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

   นางสาวมะลิษา นามผักแว่น

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ