หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

  นายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0658329357

 • thumbnail

  นางธนิตตา วิชัด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0800025459

 • thumbnail

  นายประสพ พิพวนนอก

  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0935623839

 • thumbnail

  นางสาวจุฑารัตน์ กันหา

  เลขานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0917713710

 • thumbnail

  นายวินัย พุทธิชาติ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.0616936178