หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

  นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

 • thumbnail

  นายประสพ พิพวนนอก

  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร

 • thumbnail

  นางธนิตตา วิชัด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร

 • thumbnail

  นายวินัย พุทธิชาติ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลถาวร

 • thumbnail

  นางสาวธัญวรัตน์ เคนบุญ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลถาวร