หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางลำดวน โอชารส

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวดรุณี ดวงจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวบุรินทร์ดา นาคะพงษ์

  นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปิยพร ภูบาล

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกฤตภาส คณะวรรณ์

  นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ คำนาแซง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวภัสสร เคนน้ำเที่ยง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอัมพร จันพิรมย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสุณี มูลกาย

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  นางนลิน สินทอง

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  นางกาญจนา คณะวรรณ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายนิเวศน์ อินทร์พลทัน

  นักการ

 • thumbnail

  นางทองสุข ฝ่ายสิงห์

  พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ นาคะพงษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ หาญประโคน

  ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุปราณี เซ็นนอก

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวนิพัทธา บุญแจ้ง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์พร อาจเอื้อม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ โพธิ์ดนัย

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายปรีดา คำนิล

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายวัฒนา สายสุด

  พนักงานขับรถยนต์