หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ เนาวบุตร

  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ เนาวบุตร

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  จ.อ.สุชาติ บุญอาจ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพร ปิดตาระเต

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวอัมพร จันพิรมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวบุรินทร์ดา นาคะพงษ์

  นักจัดการงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นางนลิน สินทอง

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสุณี มูลกาย

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  นายนิเวศน์ อินทร์พลทัน

  นักการ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์พร อาจเอื้อม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ นาคะพงษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ หาญประโคน

  ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นายปรีดา คำนิล

  พนักงานขับรถยนต์