หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายธนิตชัย ปาลอนันต์กุล

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.08-7646-5806

 • thumbnail

  นางสาวกฤติกา เหลวกูล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางปาลิดา ชาติประสพ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสายฝน เศษสุวรรณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพร ช่วยตั้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทิภาพร นาราช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนิมลวรรณ วงศ์เพ็ญ

  ครู

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ เที่ยงนา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาววรารัตน์ พงษ์ละออ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ สอาดชอบ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางสาววิภา มิ่งขวัญ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางสาวนันทิวา พรมศร

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)