หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายรวิกร แก้วตา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายธนากร โพธิ์ไข

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวบุศรา อาภรณ์หิรัญ

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายรุ่ง อยู่รอด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางประทุมวรรณ์ ชาลีนิวัฒน์

  พนักงานประสานชนบท

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี เที่ยงทำ

  ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวภาวนา สมบูรณ์ธรรม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน