หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  จ.อ.หญิงสุฏาภรณ์ บุญอาจ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ โทร.08-1209-8770

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฐา ปานใจนาม

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาวดี วิชัด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุหฤท ทศคุย

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นางสุจิตรา เพ็งจันทร์

  พนักงานจ้างเหมาสุขาภิบาล

 • thumbnail

  นางสาวอัมพิกา ยวงเอี่ยมใย

  พนักงานจัางเหมาประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายวุฒิชา แสงฉวี

  พนักงานจัางเหมาประจำรถขยะ